Aksaray University
GUZELYURT VOCATIONAL SCHOOL
V. Uluslararası Aksaray Sempozyumu
3
KAS
V. Uluslararası Aksaray Sempozyumu